Крани

Селото Крани се  наоѓа на 1130 метри надморска височина и е одалечечено 20 километри од градот Ресен. Селото има популација ...
Read More